نمونه بالابرهای دو طرفه (دو جک مقابل)

بالابر کارخانه هیدرولیک (7)

کد:   288#

بالابر-دو-طرفه-(1)

کد:   416#

بالابر-دو-طرفه-(2)

کد:   415#

بالابر کارخانه هیدرولیک (5)

کد:   287#

بالابر کارخانه هیدرولیک (5)

کد:   294#

نصب-آسانسور-(2)

کد:  376#

بالابر

کد:  364#

نصب-آسانسور-(1)

کد:  375#

بالابر-دو-جک-مقابل

کد:   424#

.